SEO-nyň sanly marketingde ähmiýeti - Semalt hünärmeniSanly marketingde SEO onlaýn görnükliligi ýokarlandyrmagyň, täze müşderileri çekmegiň, işiňizi ösdürmegiň we girdejiňizi artdyrmagyň akylly usulydyr.

Şeýlelik bilen, onlaýn işiňizi üstünlikli ösdürmek we esasanam marka meşhurlygyňyzy ýokarlandyrmak üçin SEO iň gowy çykalga. Mundan başga-da, haýsy strategiýany durmuşa geçirmegi meýilleşdirýändigiňize garamazdan, bu jedelde üstünlik gazanmagyňyzy üpjün etmek üçin, has gowy SEO guraly bolmazdan SEO şahsy maglumat paneli, maksadyňa hiç haçan ýetip bilmersiň.

Şol wagtmy? Soň bolsa, bu zatlaryň hemmesini täsirli we täsirli öwrenip boljak iň gowy ýere geleniňiz üçin gorkmaň. Bu günki makalamyzda size SEO strategiýanyňyzyň sanly marketinge nähili päsgel berýändigini görkezeris. Mundan başga-da, bonus hökmünde size muny nädip etmelidigini hem görkezeris?

Ilki bilen, SEO-nyň sanly marketingdäki ornuna düşünmäge synanyşalyň.

Sanly marketingde SEO näme?

SEO ýa-da gözleg motory optimizasiýasy, web sahypasynyň organiki ýerleşişini gowulandyrmaga gönükdirilen hereketler toplumy hökmünde kesgitlenýär, ýagny web sahypasynyň SERP-lerdäki ornuny kesgitleýär. Başgaça aýdylanda, web sahypaňyza Google ýaly gözleg motorlarynyň netijeleriniň başynda görünmäge mümkinçilik berýär.

Tehniki enjamlary bir gapdala goýup, internetiň ýerleşdirilmegi, işiňiziň bäsdeşlikde, bu ýagdaýda webde bolup biläýjek bazar paýyna meňzeş bir zat diýip biler.

Mysal üçin, diş pastasy hakda pikir edeniňizde ilki kelläňize näme gelýär? Bu marka, ulanýan ýa-da ulanmaýan markaňyz, diş klinikalary, söwda edýän supermarket we ş.m. bolup biler. Jogabyňyz birnäçe faktorlara bagly, meselem: ileri tutmalar, ýerleşiş, ýatlamalar we audiowizual stimullar .

Gözleg motorlarynda şuňa meňzeş bir zat bolýar. Şeýlelik bilen, iň möhüm zatlary kesgitlemek üçin DSD ýaly güýçli gurallar gerek.

Elbetde, sahypany alyp boljak saparlaryň sany birnäçe faktorlara baglydyr. Bu nukdaýnazardan we tehniki jikme-jikliklere gaýdyp gelmek üçin ilkinji netijelerde peýda boljak 200-den gowrak faktor bar.

Biziň nukdaýnazarymyzdan iň wajyp we iň bolmanda siziň tagallalaryňyza bagly bolanlary siziň bilen paýlaşýarys:

Organiki görünmek bilen baglanyşykly faktorlar

 • Açar sözler.
 • Gözlegiň göwrümi.
 • Başarnyk.
 • Açar söz görnüşi (marka, maglumat we amal).

Sahypanyň gurluşy

 • Elýeterlilik.
 • Ulanylyşy
 • Binagärlik
 • Sahypadaky elementler
 • Atlar.
 • Meta beýany.
 • H1 bellikleri.
 • Suratlar.
 • Mazmuny, giňeltmesi we ş.m.
 • Domen ygtyýarlygy
 • Sahypanyň ygtyýarlygy.
 • Arka baglanyşyklar.
 • Baglanyşyklaryň hili.
 • Salgylaryň sany.
 • Içerki baglanyşyk.

Domen we sahypa geografiýasy

 • HTTPS teswirnamalary.
 • Adingük tizligi
 • Web hosting.
 • HTML we CSS kody.
 • Jübi optimizasiýasy.
Gysgaça aýdylanda, SEO dürli gözleg motorlarynyň organiki (tölenmedik) netijelerinde web sahypasynyň görnükliligini ýokarlandyrmak prosesi. SEO esaslaryny we käbir mysallary bilýän bolsaňyz, geliň, wagt, pul we güýç sarp etmegiň näme üçin möhümdigini göreliň.

SEO sanly marketing strategiýasynda nä derejede möhüm?

Üýtgeýän sanly gurşawda we her gün internetde tapýan zatlaryna ynanýan adamlar bilen bir işiň üstünlik gazanmagy köplenç internetde öz işiňizi ösdürmek üçin edýän ýa-da etmeýän zadyňyza baglydyr.

Işiň islendik görnüşinde, uly tehnologiýa maslahat beriş firmasy ýa-da uniwersitet bolsun, täsirli SEO strategiýasy onlaýn görnükliligi ýokarlandyrmagyň akylly usulydyr; täze müşderileri özüne çekmek, işi ösdürmek we girdeji köpeltmek.

Näme üçin SEO tagalla edýär? Sanly marketing strategiýasynda olary göz öňünde tutmagyňyzyň 3 esasy sebäbini ýygnaýarys.

1. Sanly marketingde SEO we SEM, bilelikdäki tagalla

Satyjylar dürli platformalara we kanallara baha berenlerinde, köplenç aýratyn baha berýärler. Bu ýalňyşlyk däl, ýöne muny etmegiň ýeke-täk we iň gowy usuly däl. Bilelikde işlemek arkaly birek-biregiň tagallalaryna nädip baha berip bileris?

SEO we PPC kampaniýalarynyň tagallalary köp ugurlar bilen baglanyşyp biler we aýratyn işlese-de, täsirli SEO strategiýasy PPC kampaniýalarynyň hilini ýokarlandyryp biler we tersine.

Açar sözler SEO-da we tölegli mahabatda möhüm rol oýnaýar. Mysal üçin, sahypanyň sahypalaryna organiki goşmak üçin iň girdejili açar sözleri ulanyp bilersiňiz. Häzirki wagtda sahypaňyz diňe şu kanal arkaly girdeji getirýär, geljekde maýa goýum çykdajylaryny azaldyp bilersiňiz ýa-da onuň üçin tölemeli dälsiňiz, bu siziň strategiýaňyza bagly bolar. Mundan başga-da SEO Şahsy dolandyryş paneli, bir gezek basanyňyzda ýeriňiziň iň gowy açar sözlerine girip bilersiňiz.

Hakykatdanam, bu açar sözler organiki hereketleri we tölegli kampaniýalary kesgitlemek we meýilleşdirmek üçin esas bolup hyzmat eder.

Satyn almagyň bahasy, oýun, mahabatyň SERP-lerdäki orny, öwrüliş tizligi, kampaniýalaryň netijeliligini ýokarlandyryp biljek käbir taraplar. Gysgaça aýdanyňda, bir taktikany beýlekisiniň tagallalary bilen birleşdirip, müşderi satyn almak üçin çykdajylary azaltmak we şeýlelik bilen marketing tagallalaryňyzy girdeji getirip bolýar.

2. SEO giriş marketinginiň sütüni hökmünde öwrüliş tuneli döredýär

Ulanyjylaryň 90% -i gözlegine başlamazdan ozal bir marka barada karar bermediler (Çeşme: Status Labs).

Ösüş tekeri hakda pikir etsek, hemmesi web sahypasyna nätanyş adamlary çekmekden başlanýar. Şeýlelik bilen, birnäçe SEO tagallasy muňa goşant goşýar: SEO üçin amatly sanly mazmun strategiýasyny döretmekden başlap, arka baglanyşyk strategiýasyny işläp düzmek we sahypa girýän ulanyjylaryň tejribesini ýokarlandyrmak.

Gelip-gidýänleriň yzygiderli akymyny döredenimizden soň, polwi öwrüp başlamak üçin ýeterlik güýje eýe bolar. Visitionsagny, saparlary öňdebaryjylara, MQL-lere, MQL-leri iş mümkinçiliklerine we ahyrsoňy müşderilere öwürmek üçin hereketleri ösdürip bileris.

Muňa ýetmegiň iň aňsat usuly, has gowy hyzmatlary hödürleýändigiňize göz ýetirmekdir. Şeýlelik bilen, siz erkin işleýän ýa-da SEO gullugy bolsaňyzam, size goşa mümkinçilik hödürleýäris: has köp müşderini özüne çekiň we SEO Şahsy dolandyryş paneli bilen ýeterlik pul gazanyň.

3. SEO hünärli traffigiň üsti bilen satuwy güýçlendirýär

Bu tagallalar satuwa nähili terjime edilýär? SEO gurşun öndürmegiň hemişelik çeşmesidir. Iş tertibi bolan adamlardan tapawutlylykda SEO ýylyň her güni 24/7 işleýär.

SEO strategiýasynyň netijelidigini aýtmak üçin ökde gurşun neslini gözlemeli.

Haýsy ulanyjynyň satyn almagy has ähtimal? Bu hem köp pulmy? SEO etmek diňe bir sahypany birinji ýerde goýmak bilen çäklenmän, ony kompaniýanyň girdejisine goşant goşjak derejede edýär.

Sizden hiç wagt satyn almajak ýüzlerçe myhmany özüne çekmek az peýdasy bolar. Itöne bu siziň strategiýaňyza bagly bolar, mysal üçin, sizden satyn almajak perspektiwalar yzygiderli traffigiň akymyna goşant goşup we sahypanyň abraýyny artdyryp biler. Şeýle-de bolsa, ýaryşy uly tamamlamagy we iň gowy netijeleri gazanmagy meýilleşdirýän bolsaňyz, SEO Şahsy dolandyryş panelinden peýdalanmalysyňyz.

SEO strategiýasyny nädip düzmeli?

Bu birnäçe faktorlara bagly, meselem: maksatlar, işiňiziň göwrümi, býudjet, onlaýn we awtonom işiňiziň häzirki ýagdaýy, bäsdeşlik we köp ösýän elementler. Şol maksat bilen, maksatlaryňyza ýetmek üçin ýolda durmaga kömek etjek käbir maslahatlary paýlaşýarys.

SEO tehnologiýa hakda we adamyň özüni alyp barşy hakda has az

Indeksasiýa, kod bölekleri, keş keşdesi, 301 kod, 404 sahypa, yzarlamak we ş.m. ýaly faktorlaryň sahypany ýerleşdirmek üçin şertli faktorlardygy hakykat. Emma, ​​gözleg motorlaryňyza däl-de, ulanyjylara esaslansaňyz, 200-den gowrak faktor mümkin bolup, ulanyjylaryň gözleýän zady bilen iň oňat tejribäniň arasynda iň oňat gabat gelýär.

Sahypany supermarket hökmünde göz öňüne getireliň: her zynjyr tekjelerini dürli usullar bilen ýerleşdirýär, girelgesinde elektronika ýa-da miweler we gök önümler bolup biler. Her biri öz geçelgelerini dürli görnüşde tertiplän hem bolsa, olaryň hemmesi kategoriýalara görä tertiplenýär.

Mysal üçin, egin-eşik bölüminde aýal eşiklerinden çaga eşiklerine çenli hemme zady tapyp bilersiňiz. Şonuň üçin ilki bilen bluzka saýlamaly däl, soň bolsa joraplara geçmeli däl.

Web sahypaňyzda-da edil şonuň ýaly bir zat bolýar, bir müşderi adatça halaýan "supermarketinde" näçe wagt sarp edýär? Näme üçin halaýarlar? Näçe gezek gelýärler? Näçe satyn alýarlar? Näme üçin saňa gaýdyp gelmek kararyna gelýärler?

Müşderileriňiziň kynçylyklaryny we kynçylyklaryny çözmegiň çeşmesi hökmünde web sahypaňyza seretseňiz, SEO tagallalary has adam bolýar we tehniki taýdan az bolýar.

SEO "siz" hakda we müşderileriňiz hakda has az

Productshli önümleriňizi we/ýa-da hyzmatlaryňyzy mahabatlandyrmak islemek dogry, ýöne ýene-de öňki nokada gaýdyp, ulanyjyny "men, ilki men, soň bolsa men" bilen "bombalamak" gaty ýadaw.

Gepleşigi "näme edýärin" -den "size nädip kömek edip bilerin" -e geçiriň.

Sahypaňyzyň nätanyşlar, geljegi we müşderileri üçin niýetlenendigini ýadyňyzdan çykarmaň, supermarketiň mysalynda, web sahypasy müşderileriň satyn alyş prosesi bilen sazlaşykly bolmaly, karar bermäge kömek edýän maglumatlary öz içine alýar.

Siziň çözgütleriňizi (näme edýändigiňizi ýa-da satýan zadyňyzy) eýýäm bilýän myhmanlar bolar, ýöne markaňyz däl. Başga bir tarapdan, çözgütleriňiziň kynçylyklaryny we zerurlyklaryny çözüp biljekdigini bilmeýän nätanyş adamlar hem bolar.

SEO ähmiýetsiz ölçeglere gözegçilik etmek we SMART bolmak hakda has az

SEO-da, her gün ýygnaýan köp mukdarda maglumatlary ýitirip bilersiňiz.

Zähmetiňiziň netijeliligine hakykatdanam düşünmäge kömek edýän zatlar haýsylar?

Ölçegler siziň maksatlaryňyza baglydyr. Organiki traffigi gowulaşdyrmak siziň maksadyňyz bolsa, öwrüliş tizligini ölçemek nä derejede möhüm?

SEO hereketlerine baha bermek üçin ýetilmeli maksatlary anyk kesgitlemeli. Hakykatdanam, üstünligi ölçemek diňe belli maksatlar bilen mümkindir we bular her kompaniýada ýa-da pudakda tapawutlanýar.

Köp tarapdan üstünlikli SEO we sanly marketing tagallalary sanly strategiýa maksatlaryňyza ýetmäge ep-esli goşant goşýar. Şonuň üçin kärhanalar muny ykrar etmeli we şoňa laýyklykda marketing býudjetlerini bölüp bermeli.

Netije

Bu gollanmanyň üsti bilen, sanly marketingde SEO-nyň ornuny görkezdik. Hakykatdanam, onlaýn işiňiziň üstünlik gazanmagy üçin SEO we sanly marketing hem möhümdir. Şeýlelik bilen, SEO şahsy dolandyryş paneli ýaly has gowy SEO guralynyň kömegi bilen sanly marketing strategiýaňyza SEO-a goşulmak, ahyrky netijäňize göz ýetirmek üçin çykalga.

Mundan başga-da DSD guraly agza bolmak bilen ýeterlik pul gazanmakdan başga-da has gowy SEO hyzmatlaryny hödürläp, sahypaňyza has köp müşderini çekmäge mümkinçilik berýär Semalt hyzmatdaş maksatnamasy.

Hünärmen kömegini almak ýa-da soraglaryňyza jogap bermek üçin edip bilersiňiz derrew biziň bilen habarlaşyň.

send email